PETUNIA
Dutchmans breeches, photo by Gordon Koizumi